Telefon: (16) 676-95-70      email: liceum@slowak.edu.pl                                                  
Czcionka
Kontrast
Język
Szkolne Koło Caritas
Utworzono przez w dniu 28-07-2021

Kim jesteśmy?
Szkolne Koło Caritas zrzesza pod nadzorem opiekuna wszystkich uczniów szkoły, którzy chcą wspólnie świadczyć pomoc potrzebującym w duchu chrześcijańskiej miłości bliźniego.

Pracę szkolnego koła Caritas koordynuje Opiekun. Opiekun pełni istotną funkcję na każdym etapie działalności. Jest inicjatorem lub przedstawiciel inicjatywy uczniowskiej w kontaktach z dyrekcją szkoły i Caritas archidiecezji. Kolejno jego rola polega na prowadzeniu i wspieraniu członków w tworzeniu koncepcji działania Koła oraz jej realizacji. Asystuje mu w działalności duszpasterz odpowiedzialny za opiekę i duchowy rozwój grupy. Prawną podstawą powstawania Szkolnych Kół Caritas w placówkach oświatowych jest art. 56 ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. Działalność Szkolnego Koła Caritas jest zgodna ze statutem naszej szkoły.

Cele i zadania:
Członkowie naszego Szkolnego Koła:
– identyfikują w swym otoczeniu osoby potrzebujące i świadczą im szeroko rozumianą pomoc charytatywną (pomoc w nauce, pomoc w czynnościach życia codziennego, wspólne przedsięwzięcia w czasie wolnym, odwiedziny, pomoc materialna itp.);
– angażują się w pracę placówek wychowawczych i pomocowych działających w jego środowisku (świetlice szkolne, świetlice środowiskowe, domy opieki, ośrodki wychowawcze i in.);
– współpracują z instytucjami kościelnymi i państwowymi (Caritas Archidiecezji Przemyskiej, Urząd Miasta Przemyśla) w projektach i akcjach o szerszym zakresie (wigilia dla ubogich, pomoc uchodźcom, kwesty o charakterze diecezjalnym i regionalnym;
– W zależności od potrzeb inicjują i przeprowadzają różną pomoc w zakresie szkolnej społeczności
– są wsparciem dla dyrektora szkoły, na terenie której podejmują swoje działania.

Szkolne Koła Caritas stanowią realny wkład w budowanie lepszego świata i lepszych odniesień międzyludzkich. wzbogaca i urozmaica wychowawcze oddziaływanie szkoły. Ich celem jest upowszechnianie idei wolontariatu, a także wspieranie rodziców i pedagogów w prowadzeniu pracy wychowawczej na terenie szkoły i lokalnej społeczności. Szkolne Koła umacniają młodych w autentycznym przeżywaniu wiary, poprzez organizowanie i udział w różnych akcjach religijnych i charytatywnych. Są one również pierwszą pomocą dla przemyskich parafii, o którą w każdej chwili może poprosić ks. Proboszcz.

Opiekun koła: P. Beata Kryńska
Asystent kościelny: Ks. Marcin Koperski