Telefon: (16) 676-95-70      email: liceum@slowak.edu.pl                                                  
Czcionka
Kontrast
Język
Klasa 1C
Utworzono przez w dniu 13-03-2022
NAZWA ODDZIAŁU
Klasa C
PRAWNICZO – MEDIALNA
PATRONAT
Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Uczniowie tej klasy uczestniczą w zajęciach warsztatowych i wykładach prowadzonych
przez pracowników Instytutu Historii UJ w Krakowie.
JĘZYKI OBCE NOWOŻYTNE
Pierwszy język obcy:
język angielski
(poziom III.1.P dla kontynuujących naukę po szkole podstawowej).

Drugi język obcy:
język niemiecki
(poziom III.2. dla kontynuujących naukę po szkole podstawowej)
albo
język hiszpański
(poziom III.2.0. dla rozpoczynających naukę w pierwszej klasie liceum).

Nauka języków obcych odbywa się w grupach oddziałowych
albo międzyoddziałowych z uwzględnieniem umiejętności językowych ucznia.

OBOWIĄZKOWY PRZEDMIOT
REALIZOWANY W KLASIE I
język łaciński
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE REALIZOWANE OBOWIĄZKOWO
język polski
historia
wiedza o społeczeństwie
(poziom III.1.R)
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI
język polski, matematyka, język angielski, historia lub wiedza o społeczeństwie
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA UCZNIÓW

Zajęcia kształtujące aktywność i kreatywność uczniów, m. in.:
film, teatr anglojęzyczny, chór szkolny, grafika, zajęcia plastyczne, zajęcia sportowo-rekreacyjne itp.

DANE DODATKOWE
O PROFILU

Nauka w klasie przygotowuje:
– do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie,
– do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, tj.: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, Olimpiada Filozoficzna, Olimpiada Historyczna, Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie, Olimpiada „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”, Olimpiada Wiedzy o Prawie, Olimpiada o Bezpieczeństwie i Obronności, Olimpiada Wiedzy o Rodzinie, Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim oraz innych olimpiadach i konkursach zgodnych z zainteresowaniami ucznia,
– do studiów na kierunkach akademickich i uniwersyteckich, tj.: prawo, polonistyka, filozofia, historia, historia sztuki, stosunki międzynarodowe, poli-tyka zagraniczna, archiwistyka, archeologia, filologia klasyczna, dziennikarstwo, komunikacja społeczna, wokalistyka, aktorstwo, reżyseria, socjo-logia, psychologia, pedagogika, kulturoznawstwo, filmoznawstwo, bezpieczeństwo narodowe, edytorstwo, politologia, itp.


Loading