Telefon: (16) 676-95-70      email: liceum@slowak.edu.pl                                                  
Czcionka
Kontrast
Język
Klasa 1G
Utworzono przez w dniu 13-03-2022
NAZWA ODDZIAŁU
Klasa G
LINGWISTYCZNA
PATRONAT
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego
klasy uczestniczą w zajęciach warsztatowych i wykładach prowadzonych przez pracowników akademickich.
JĘZYKI OBCE NOWOŻYTNE
Pierwszy język obcy:
język angielski
(poziom III.1.P dla kontynuujących naukę po szkole podstawowej).

Drugi język obcy:
język niemiecki
(poziom III.2. dla kontynuujących naukę po szkole podstawowej)

Nauka języków obcych odbywa się w grupach oddziałowych
albo międzyoddziałowych z uwzględnieniem umiejętności językowych ucznia.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE REALIZOWANE OBOWIĄZKOWO
język angielski (poziom III.1.R)
język niemiecki
wiedza o społeczeństwie
OBOWIĄZKOWY PRZEDMIOT
REALIZOWANY W KLASIE I
muzyka
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI
język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język angielski lub język niemiecki
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA UCZNIÓW

Zajęcia kształtujące aktywność i kreatywność uczniów, m. in.: zajęcia plastyczne, teatr anglojęzyczny, film, chór szkolny, grafika, zajęcia sportowo-rekreacyjne itp.

DANE DODATKOWE
O PROFILU

Nauka w klasie przygotowuje:
– do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, wiedzy o społeczeństwie oraz do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, tj.: Olimpiada Języka Angielskiego, Olimpiada Języka Niemieckiego, Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie oraz innych olimpiadach i konkursach zgodnych z zainteresowa-niami ucznia,
– do zdawania egzaminów międzynarodowych potwierdzających znajomość języków obcych,
– do studiów na kierunkach akademickich, takich jak: filologia poszczególnych języków (anglistyka, germanistyka), lingwistyka stosowana, lingwistyka praktyczna i copywriting, stosunki międzynarodowe, politologia, prawo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, socjologia, psychologia, europeistyka
– do podjęcia studiów za granicą lub ciekawej pracy w wielu instytucjach, również międzynarodowych: na przykład w instytucjach Unii Europejskiej czy firmach zagranicznych, dzięki połączeniu nauki z zakresu wiedzy o społeczeństwie z doskonałą znajomością języków obcych.

W szkole mieści się Centrum Egzaminacyjne Cambridge English Admissions Testing, w którym przeprowadzane są przedmiotowe egzaminy wstępne sprawdzające wiedzę kandydatów, starających się o przyjęcie na brytyjskie uczelnie.


Loading